sábado, 22 de octubre de 2016

120.- ARRÒS AMB FESOLS I NAPS AMB MANETES DE PORC / ARROZ CON HABICHUELAS Y NABICOL CON MANITAS DE CERDO


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVINCIES22-10-2016


El meu iaio estava preocupat, no parava de canviar de lloc els pimentons de corneta que tenia assecant. Els havia passat per un fil i els tenia penjant al sol, però com la humitat durant la setmana, que s'havia instal·lat per a quedar-se, tenia por que es tiraren a perdre. D'ells depenia el subministrament de pebre roig fullat de tot l'any. Al final va optar per penjar-los en els respatlers de cadires i acostar-les a la vora del foc de la ximenera fent un rogle. La meua tia es queixava i preguntava que com havia de cuinar.

La meua iaia estava desgranant unes magranes en un llibrell. Els tallava la corona i amb el ganivet treia el cor. Boca per avall la subjectava entre la mà i amb l'altra li pegaba colpets a la pell amb la maça del morter. Els grans anaven caient a cada colp que li donava. Mesclava amb sucre i glòria bendita. 

En la ràdio sonava aquell..." Yo soy aquel negrito del áfrica tropical que cultivando cantaba la canción del Cola Cao...".

La meua tia Pepa, remugant entre les cadires va poder acostar-se a la ximenera. Havien invadit el seu lloc sagrat. En l'olla de ferro colat, havia posat unes manetes de porc, unes penques ben netes i uns fesols que havia tingut a remulla. Cobert d'aigua, va tapar i la va posar sobre els ferros a coure. Quan va alçar el bull, va espumar i ho va trencar per tres vegades amb aigua freda, perquè els fesols quedaren ben cuits. Amb molt poc foc, allí va deixar que el temps obrara miracles. En una hora posaria el nap blanc i napicol trossejats.

El meu iaio havia anat com tots els anys a l'hora d'ara a arreplegar espart. Ho havia deixat assecar uns dies i posat a remulla en aigua freda (hi havia qui ho coïa). Sobre un tronc de fusta i una maça ho picava donant-li colps sobre la fusta per a ablanir-ho i fer-ho manejable. Amb ell faria cordell, o en este cas, llata per a forrar després les garrafes de vidre de boca ampla que utilitzava per a les salmorres d'olives, pimentons, tomaques... Havia comprat unes noves en la Cooperativa i havia de forrar-les.

Havia passat mitja hora ja de l'Àngelus, referència a casa per a posar l'arròs, i hora i mitja que tenia la cassola en el foc. Així que la meua tia va afegir la mateixa quantitat d'aigua que d'arròs posaria. Va deixar que alçara el bull i va posar el safrà que havia torrat en un paper damunt de la tapa i l'arròs. Vint minuts serien els culpables perquè ens menjàrem un bon plat d'arròs amb fesols i napicol. De postre la magrana amb sucre. 

Acabem de menjar i el cel seguia encapotat però sense ploure. Volien que dormira la sesta, però jo estava encabotat a anar a agafar caragols, i allà que me'n vaig anar amb les meues katiuskes, l'impermeable amb caputxa i un poal que esperava omplir. "No t'allunyes molt que va a ploure", em cridava el meu iaio.

La gossa Jeni, quan va veure que eixia al camí es va posar al meu costat. Era llista com els dimonis i volia acompanyar-me per si haguera algun perill. El seu instint per a tot era indescriptible. El meu iaio se l'havia cria de llet, no em recorde qui se la va donar, però en la meua vida he conegut una braca més intel·ligent.


ARROZ CON HABICHUELAS Y NABICOL CON MANITAS DE CERDO

Mi abuelo estaba preocupado, no paraba de cambiar de sitio los pimientos de corneta que tenía secando. Los había pasado por un hilo y los tenía colgando al sol, pero como la humedad durante la semana, que se había instalado para quedarse, tenía miedo que se echaran a perder. De ellos dependía el suministro de pimentón de hojilla de todo el año. Al final optó por colgarlos en los respaldos de varias sillas y arrimarlas a la lumbre de la chimenea haciendo un corro. Mi tía se quejaba y preguntaba que como tenía que cocinar. 

Mi abuela estaba desgranando unas granadas en un lebrillo. Les cortaba la corona y con el cuchillo sacaba el corazón. Boca abajo la sujetaba entre la mano y con la otra le daba golpecitos a la piel con el mazo del mortero. Los granos iban cayendo a cada golpe que le daba. Mezclaba con azúcar y gloria bendita. 

En la radio sonaba aquel…”Yo soy aquel negrito del áfrica tropical que cultivando cantaba la canción del Cola Cao…”. 

Mi tía Pepa, refunfuñando entre las sillas pudo acercarse a la chimenea. Habían invadido su lugar sagrado. En la olla de hierro colado, había puesto unas manitas de cerdo, unas pencas bien limpias y unas habichuelas que había tenido en remojo. Cubierto de agua, tapó y la puso sobre los hierros a cocer. Cuando levanto el hervor, espumó y lo rompió por tres veces con agua fría, para que las habichuelas quedasen bien cocidas. Con muy poco fuego, allí dejó que el tiempo obrase milagros. En una hora pondría el nabo blanco y nabicol troceados.

Mi abuelo había ido como todos los años por estas fechas a recoger esparto. Lo había dejado secar unos días y puesto en remojo en agua fría (había quien lo cocía). Sobre un tronco de madera y una maza lo picaba dándole golpes sobre la madera para ablandarlo y hacerlo manejable. Con él haría cordel, o en este caso, pleita para forrar después las garrafas de cristal de boca ancha que utilizaba para las salmueras de aceitunas, pimientos, tomates… Había comprado unas nuevas en la Cooperativa y tenía que forrarlas. 

Había pasado media hora ya del Ángelus, referencia en casa para poner el arroz, y hora y media que tenía la cazuela en el fuego. Así que mi tía añadió la misma cantidad de agua que de arroz pondría. Dejó que empezara el hervor y puso el azafrán que había tostado en un papel encima de la tapa y el arroz. Veinte minutos serían los culpables para que nos comiéramos un buen plato de arroz con habichuelas y nabicol. De postre, la granada con azúcar. 

Terminamos de comer y el cielo seguía encapotado pero sin llover. Querían que durmiera la siesta, pero yo estaba empeñado en ir a coger caracoles, y allá que me fui con mis katiuskas, el impermeable con capucha y un pozal que esperaba llenar. “No te alejes mucho que va a llover”, me gritó mi abuelo. 

La perra Jeni, cuando vio que salía al camino se puso a mi lado. Era lista como los demonios y quería acompañarme por si hubiese algún peligro. Su instinto para todo era indescriptible. Mi abuelo se la había criado de leche, no me acuerdo quién se la dio, pero en mi vida he conocido una braca más inteligente.