miércoles, 14 de octubre de 2015

DENT DE LLEÓ O PIXALLITS / DIENTE LEÓN

Taraxacum officinale, coneguda com a Dent de Lleó, sol confondre's amb la Xicòria o Camaroja (Cichorium intybus) D'ací que també se li cride "achicoria amarga" encara que no tinga res a veure. La Dent de Lleó, per exemple, fa les flors grogues i mai tenen glabras, o siga, no tenen pèls, mentres que la Xicòria són blaus. Té diversos noms segons zones, regions o països: 

Castellano: Diente de león. 

Valencià: Pixallits, dent de lleó, ferrrexacó, pixacà. 

Basc: Galkidea, aitañi lili. 

Gallec i portugués: donen-te de läo. 

Francés: Pissenlit, dient de lion. 

Anglés: dandelion, blowball, milk witch, yelow gowan, cankerwort, priest's crown, swine's snout. 

Holandés: paardebloem, pissebloem. 

Alemany: Löwenzahn, Plaffenröhrlein. 

Italià: Tarassaco, castracani, cape de frate, grugno doní porco. 

En el del Mediterrani, especialment a la Comunitat Valenciana és apreciada en ensalada adobada amb oli d'oliva i llima, sola o mesclada amb altres verdures. En les regions de centre Europa, on creixen en abundància, també és molt apreciada. Se l'anomena pixallits pel seu caràcter diürètic. 

Creix de forma silvestre junt amb camins, prats i camps. No es coneix el seu cultiu. 

Forma part, junt amb Llicsó i la Camaroja, entre altres, per a, una vegada bullides totes juntes, per a l'elaboració de coques i pastissets.  


Només bullides amb oli i llima, també és un bon menjar i molt depuratiu per a l'organisme. Poden, una excrement bullides, fregir-les amb all laminat, pebre roig de full i afegint-li trossets de tonyina salat i inclús botifarra de ceba desfeta. Proveu de fer una truita una vegada cuites. Per cert, dau el seu sabor amarg cal canviar-los l'aigua d'ebullició almenys dos vegades i afegir un poc de sal en l'última.

També els pètals de les flors són comestibles i poden contribuir a donar sabor i color a ensalades mixtes. Els botons de les flors o capítols florals abans de que òbriguen són molt apreciats si es preparen confitats. Veure 


Del Dent de Lleó o de les seues flors també es fa Vi, cridat Dandelion Wine. Veure 


Les flors tendres poden usar-se d'adorn en ensaladas* ull foto meua i també consumir-se; com "delicatessen", s'ofeguen en oli d'oliva i tenen un sabor exquisit. 

En moltes regions d'Europa es preparava una mermelada* o mel de cards de moro elaborada amb estes flors. Veure 


Quan aneu a arreplegar herbes silvestres, mai les arranqueu. Tallar-les a arran de sòl. Les seues arrels faran que torne a brollar. 

Propietats Curatives: 

En primer lloc, la Dent de Lleó és un dels millors estimulants de les funcions hepàtiques, pres en tisana i també menjat cru en ensalades. 

Té acció laxant suau, neutralitza l'acidesa estomacal, és depuratiu, desintoxiquen-te i diürètic; augmenta el cabal de la bilis, prevé contra càlculs de la vesícula biliar, reduïx la glucosa en la sang, la qual cosa coadjuva en el tractament de la diabetis. Li l'aconsella contra les hemorroides i també contra l'anèmia, la inapetència i l'estrés nerviós. 

En suma, és una de les plantes medicinals més recomanades per a tractar problemes digestius i hepàtics. 

Estudis recents han recomanat a la Dent de Lleó per a baixar de pes, atés que té acció diürètica. I també contra els disturbis premenstruals. 

Així mateix, li l'aconsella contra la pressió sanguínia alta, la congestió per insuficiència cardíaca congestiva, i per a tractar l'artritis, atés que segons pareix també posseïx activitat antiinflamatòria. 

El seu elevat contingut de vitamina A i C, a més de potassi, proveïx dels indispensables antioxidants i se'l recomana per a la prevenció del càncer. 

Estudis realitzats al Japó afirmen que posseïx activitat antitumoral. 

D'altra banda, s'ha comprovat que és actiu contra diverses espècies de fongs i bacteris.DIENTE LEÓN 

Taraxacum officinale, conocida como Diente de León, suele confundirse con la Achicoria o Cerraja (Cichorium intybus) De ahí que también se le llame “achicoria amarga” aunque no tenga nada que ver. El Diente de León, por ejemplo, hace las flores amarillas y nunca tienen glabras, o sea, no tienen pelos, mientras que la Achicoria son azules. 

Tiene varios nombres según zonas, regiones o países: 

Castellano: Diente de León.
Valenciá: Pixallits, dent de lleó, ferrrexacó, pixacà.
Vasco: Galkidea, aitañi lili.
Gallego y portugués: dente de läo.
Francés: Pissenlit, dient de lion.
Inglés: dandelion, blowball, milk witch, yelow gowan, cankerwort, priest's crown, swine's snout.
Holandés: paardebloem, pissebloem.
Alemán: Löwenzahn, Plaffenröhrlein.
Italiano: Tarassaco, castracani, capo de frate, grugno di porco. 

En el del Mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana es apreciada en ensalada aderezada con aceite de oliva y limón, sola o mezclada con otras verduras. En las regiones de centro Europa, donde crecen en abundancia, también es muy apreciada. Se le llama pixallits por su carácter diurético. 

Crece de forma silvestre junto a caminos, prados y campos. No se conoce su cultivo. 

Forma parte, junto con La Cerraja y la Achicoria, entre otras, para, una vez hervidas todas juntas, para la elaboración de cocas y empanadillas. 

Solo hervidas con aceite y limón, también es un buen manjar y muy depurativo para el organismo. Pueden, una hez hervidas, freírlas con ajo laminado, pimentón de hojilla y añadiéndole trocitos de atún salado e incluso butifarra de cebolla deshecha. Probad de hacer una tortilla una vez cocidas. Por cierto, dado su sabor amargo hay que cambiarles el agua de ebullición al menos dos veces y añadir un poco de sal en la última. 

También los pétalos de las flores son comestibles y pueden contribuir a dar sabor y color a ensaladas mixtas. 

Los botones de las flores o capítulos florales antes de que abran son muy apreciados si se preparan encurtidos. Ver 


Del Diente de León o de sus flores también se hace Vino, llamado Dandelion Wine. Ver 


Las flores tiernas pueden usarse de adorno en ensaladas* ojo foto mía y también consumirse; como “delicatessen”, se rehogan en aceite de oliva y tienen un sabor exquisito. 

En muchas regiones de Europa se preparaba una mermelada o miel de cardillos elaborada con estas flores. Ver


Cuando vayáis a recoger hierbas silvestres, nunca las arranquéis. Cortarlas a ras de suelo. Sus raíces harán que vuelva a brotar. 

Propiedades Curativas: 

En primer lugar, el Diente de León es uno de los mejores estimulantes de las funciones hepáticas, tomado en tisana y también comido crudo en ensaladas.

Tiene acción laxante suave, neutraliza la acidez estomacal, es depurativo, desintoxicante y diurético; aumenta el caudal de la bilis, previene contra cálculos de la vesícula biliar, reduce la glucosa en la sangre, lo que coadyuva en el tratamiento de la diabetes. Se lo aconseja contra las hemorroides y también contra la anemia, la inapetencia y el estrés nervioso.

En suma, es una de las plantas medicinales más recomendadas para tratar problemas digestivos y hepáticos.

Estudios recientes han recomendado al Diente de León para bajar de peso, dado que tiene acción diurética. Y también contra los disturbios premenstruales.

Asimismo, se lo aconseja contra la presión sanguínea alta, la congestión por insuficiencia cardiaca congestiva, y para tratar la artritis, dado que al parecer también posee actividad antiinflamatoria.

Su elevado contenido de vitamina A y C, además de potasio, provee de los indispensables antioxidantes y se lo recomienda para la prevención del cáncer. 

Estudios realizados en Japón afirman que posee actividad antitumoral.


Por otra parte, se ha comprobado que es activo contra varias especies de hongos y bacterias.