sábado, 22 de agosto de 2015

59.- ALADROCS EN VINAGRE / BOQUERONES EN VINAGRE


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVÍNCIES 

22-08-2015
   Havia plogut, per un costat era bo perquè les calors amainaren, però no era gens bo per a l'arreplega de l'ametla, que ja començava, ni per al moscatell que ja estava quasi per a arreplegar. Dormir a les nits ja es podia suportar, encara que al migdia la calor encara era insuportable.

   Ens havíem alçat enjorn, abans de l'eixida del sol. Vaig acompanyar el meu iaio a agafar figues de pala que amb una canya a la què li havia fet uns talls en la punta i amb un tap de suro ficat entre elles i lligat amb una corda, feia com de con perfecte per a enganxar-les i deixar-les en el sòl. Una vegada totes baix, les netejava amb una granera per a llevar les puntxes i ficar-les en un cabàs d'espart i portar-les a casa. Tot això, sempre en contra d'on venia l'aire, perquè amb només tocar-les ja se't podien clavar les pues en la cara. En la caseta, les ficava en un sac de malla i les deixava en l'aigua corrent de la séquia. Passada una hora, ja les podia anar tallant una per una pels dos extrems i un tall horitzontal. Obria la pell i treia eixa figa saborosa que no tots aprecien com cal.

   Deien, i és veritat, que menjar junt figues de pala i raïm feia tap. És a dir, que no podies anar al servici encara que tingueres ganes i es passava molt ,però que molt malament. Fins a haver de posar-se una crema especial amb un tub que havia d'introduir-se on l'esquena perd el seu sant nom. I dic que és veritat perquè el meu iaio mai va creure en això, i més d'una vegada va patir les conseqüències.

   Les figueres estaven en plena producció i la meua iaia no parava d'estendre'ls sobre els canyissos i al sol els anava assecant. Tots els dies els donava un per un la volta i amb els dits les esclafava a mesura que perdien la humitat. Després, una vegada secs, els passaria per farina i els guardaria en una cistella embolicats en tela de fil junt amb trossos de pals de fenoll tendre. Ells li donarien un aroma suau i espantaria, que era l'important, a qualsevol bestiola que intentara ficar-se entre ells.

   Ja estàvem escorçant les primeres ametles que havíem arreplegat. En un tauler gran (triador) que aguantava dos parells de pates plegables instal·lat en el riuraru, els sacs d'ametles damunt i dos cabassos en cada costat de les cadires, un per a les ametles i un altre per a les pells. Eixe era el treball que començava a fer-se per a arreplegar les primeres rendes del camp junt amb les garrofes. Després vindria l'arreplega del raïm per a escaldar-lo i fer pansa.

  El pescater havia vingut amb uns bons aladrocs. La meua tia els havia netejat ficant d'un a un en vinagre pur. Va deixar una hora i després, blancs ells, els va ser dipositant dins d'un pot, horitzontalment una capa creuant la següent i de tant en tant ficava sal marina fins a omplir-ho. Mescle tres parts d'aigua del pou i una de vinagre i en dos dies estaven per a menjar.


BOQUERONES EN VINAGRE 

   Había llovido, por un lado era bueno para que los calores amainaran, pero no era nada bueno para la recogida de la almendra, que ya empezaba, ni para el moscatel que ya estaba casi para recoger. Dormir por las noches ya se podía soportar, aunque al medio día el calor todavía era insoportable. Nos habíamos levantado temprano, antes de la salida del sol. Acompañé a mi abuelo a coger higos chumbos que con una caña a la que le había hecho unos cortes en la punta y con un tapón de corcho metido entre ellas y atado con una cuerda, hacía como de cono perfecto para engancharlas y dejarlas en el suelo. Una vez todas abajo, las limpiaba con una escoba para quitarles los pinchos y meterlas en un capazo de esparto y llevarlas a casa. Todo ello, siempre en contra de donde venía el aire, pues con solo tocarlas ya se te podían clavar las púas en la cara. En la casita, las metía en un saco de malla y las dejaba en el agua corriente de la acequia. Pasada una hora, ya las podía ir contando una a una por los dos extremos y un corte horizontal, abría la piel y sacaba ese higo sabroso que no todos aprecian como es debido. 

   Decían y es verdad, que comer junto, higos chumbos y uva hacía tapón. Es decir, que no podías ir al servicio aunque tuvieras ganas de ello y se pasaba muy pero que muy mal. Hasta tener que ponerte una crema especial con un tubo que debía introducirse donde la espalda pierde su santo nombre. Y digo que es verdad, porque mi abuelo, nunca creyó en ello, y más de una vez sufrió las consecuencias.

   Las higueras estaban en plana producción y mi abuela no paraba de extenderlos sobre los cañizos y al sol los iba secando. Todos los días les daba uno a uno la vuelta y con los dedos los aplastaba a medida que perdían la humedad. Después, una vez secos, los pasaría por harina y los guardaría en una cesta envueltos en tela de hilo junto con trozos de palos de hinojo tierno. Ellos le darían un aroma suave y espantaría, que era lo importante a cualquier bicho que intentara meterse entre ellos.

   Ya estábamos descortezando las primeras almendras que habíamos recogido. En un tablero grande (triador) que aguantaba dos pares de patas plegables instalado en el riuraru, los sacos de almendras encima y dos capazos en cada lado de las sillas, uno para las almendras y otro para las pieles.

   Ese el trabajo que empezaba a hacerse para recoger las primeras rentas del campo junto con las algarrobas. Después vendría la recogida de la uva para escaldarla y hacer la uva pasa. 

  El pescadero había venido con unos buenos boquerones. Mi tía los había limpiado metiendo uno a uno en vinagre puro. Dejó una hora y después, blancos ellos los fue depositando dentro de un tarro, horizontalmente una capa cruzando la siguiente y de vez en cuando metía sal marina hasta llenarlo. Mezclo tres parte de agua del pozo y una de vinagre y en dos días estaban para comer.