domingo, 28 de agosto de 2016

CALIQUENYOS / CALIQUEÑOS
L'origen del cigarro caliquenyo se situa en el segle XIX, diversos segles després de la introducció del tabac al nostre país (s. XVII), quan els colons espanyols a Amèrica van portar el cultiu i l'elaboració de productes de tabac. Tradicionalment, eren les dones les que fabricaven en tallers clandestins estos cigarros, gràcies a què els agricultors de la zona reservaven una part de les seues parcel·les per al subministrament de tabac, i posteriorment es distribuïen de contraban en bars i altres establiments dels pobles. Amb el comerç dels caliquenyos, les dones podien aportar ingressos extra a les economies familiars, costum que s'ha continuat mantenint fins i tot els nostres dies.


Respecte a l'origen d'estos puros, la teoria més acceptada és que provenen dels soldats espanyols que van prestar servici a Cuba quan era colònia Espanyola, i que van aprendre per si mateixos a elaborar puros durant la seua estada en l'illa. Al seu retorn, molts d'estos soldats aprofitaven les seues fèrtils hortes valencianes o la de les seues famílies per a cultivar tabac i atés que coneixien més o menys el procés de recol·lecció, tractament dels fulls, torçut, etc. es feien els seus propis "habanos" per a consum personal (ja que no podien permetre's adquirir havans autèntics) o bé per a fer xicotets negocis i tripijocs amb què contribuïen a l'economia familiar. La veritat és que van trobar un mercat que ha permés que esta activitat continue existint en els nostres dies.


Normalment l'agricultor cultivaven i recol·lectaven els fulls de tabac i la seua família (dona, fills, etc.) elaboren a casa estos puros de manera molt precària. Amb el temps açò va derivar en tradició produint-se un tipus de puro semblant als toscans italians, més bastos i descuidats, però amb un sabor prou interessant més propi de cigarros de factoria.


En la comarca de La canal de Navarrés (València) han sigut habituals durant dècades les grans plantacions de tabac, substituïdes durant molt de temps per tabac d'altres zones, Extremadura especialment, ja que amb això s'aconseguia evitar el risc que les granissades, habituals en la zona, danyaren el full de la planta i per tant la collita de l'any.


De manera habitual, el caliquenyo és un puro d'uns 10 cm de llarg amb un acabat prou cridaner per la irregularitat, rugositat i el grossor dels nervis del full, al contrari que els altres cigarros, que presenten un acabat llis i net. El motiu d'este aspecte tosc és degut a l'adaptació experimentada per la planta de tabac al créixer davall unes condicions climàtiques que no són les pròpies d'esta espècie.


Altres de les característiques tècniques d'eixe puro és que es tracta d'un cigarro totalment sec, a diferència d'aquells puros d'Amèrica Central i Carib, que porten un cert grau d'humitat. Són purs naturals, sense cap tipus d'additiu.


El seu fort aroma i el seu sabor peculiar s'associen a partides de truc o dòmino jugades en els casinos valencians durant dècades o a partides de pilota en els Trinquets de pilota. Encara en el dia de hui, si s'entra en estos llocs, l'aroma persistix en la imaginació d'alguns, principalment els més majors. Encara que la prohibició de fumar en estos espais i la crisi els han deixat quasi com un record d'una altra època, encara hi ha indústries que els fabriquen.


Els puros caliquenyos, que son un producte valencià per excel·lència, tracten de seguir fent-se un buit en un mercat marcat per les prohibicions i que compta amb l'afegit de la crisi, aspecte comú a qualsevol sector, com un nou obstacle a què fer front. Encara que hui en dia ja es poden adquirir de forma legal en els Estancs.

La història del caliquenyo té unes deu dècades de vida i indústries com les de Chella o Torrent, que són exemples cada vegada menys nombrosos d'un sector especial, que va passar per millors dies quan fumar, per a bé o per a mal, era una cosa diferent.


Encara hui, no obstant això, i fora d'estes indústries, encara boten a la llum notícies de confiscacions de purs caliquenyos il·legals: "La Guàrdia Civil es va confiscar de 14.781 puros transportats en huit caixes de cartó en l'interior del maleter d'un vehicle que circulava pel terme de Canals". 

El procés d'assecat, completament artesanal, que inclou fases com el desvene i selecció de fulls o la fermentació forçosa (una espècie de 'adobo') en bótes i la labor de les torcedores (les dones) a l'hora de confeccionar-los. Un procés d'aprenentatge res fàcil. Fan falta almenys tres o quatre mesos per a arribar al nivell de les treballadores, que poden confeccionar entre 1.000 i 1.200 caliquenyos en una jornada de huit hores.

Els que els comercialitzen legalment en estancs, els conserven en unes cambres preparades perquè aconseguisquen el seu punt just de sabor, els clandestins, ja se les arreglen perquè obtinguen l'assecat adequat a l'abric de la foc o en estufes especials. 

Així s'obté un puro econòmic. Cinquanta cèntims costa un caliquenyo normal legal i 0,20 cèntims de contraban, la qual cosa no significa que siga roín, ni de bon tros.

Els consumidors actuals, no són jóvens precisament, són hòmens de 50 anys per a dalt. Molts d'ells amb les mans marcades de treballar en el camp. Els jóvens no opten per estos sabors forts i peculiars. 


A alguns d'estos majors se'ls veu que els falta quelcom quan entren en els casinos o en alguns històrics bars a jugar la partideta. Ens compten: "Las normes són les normes, però ho tirem a faltar, no sols jo, sinó molts. Respecte a tot el món, però ací només venia gent que, o bé fumava, o no li molestava l'olor del caliqueño". 


Abans fumar estava considerat un plaer, hui està mal vist. Ara eres quasi un empestat si fumes. I jo ací no em vaig a ficar.CALIQUEÑOS

El origen del cigarro caliqueño se sitúa en el siglo XIX, varios siglos después de la introducción del tabaco en nuestro país (s. XVII), cuando los colonos españoles en América trajeron el cultivo y la elaboración de productos de tabaco. Tradicionalmente, eran las mujeres las que fabricaban en talleres clandestinos estos cigarros, gracias a que los agricultores de la zona reservaban una parte de sus parcelas para el suministro de tabaco, y posteriormente se distribuían de contrabando en bares y otros establecimientos de los pueblos. Con el comercio de los caliqueños, las mujeres podían aportar ingresos extra a las economías familiares, costumbre que se ha seguido manteniendo incluso hasta nuestros días.

Respecto al origen de estos puros, la teoría más aceptada es que provienen de los soldados españoles que prestaron servicio en Cuba cuando era colonia Española, y que aprendieron por sí mismos a elaborar puros durante su estancia en la isla. A su regreso, muchos de estos soldados aprovechaban sus fértiles huertas valencianas o la de sus familias para cultivar tabaco y dado que conocían más o menos el proceso de recolección, tratamiento de las hojas, torcido, etc. se hacían sus propios "habanos" para consumo personal (puesto que no podían permitirse adquirir habanos auténticos) o bien para hacer pequeños negocios y trapicheos con los que contribuían a la economía familiar. Lo cierto es que encontraron un mercado que ha permitido que esta actividad siga existiendo en nuestros días. 

Normalmente el agricultor cultivaban y recolectaban las hojas de tabaco y su familia (esposa, hijos, etc.) elaboran en casa estos puros de manera muy precaria. Con el tiempo esto derivó en tradición produciéndose un tipo de puro similar a los toscanos italianos, más bastos y descuidados, pero con un sabor bastante interesante más propio de cigarros de factoría. 

En la comarca de La canal de Navarrés (Valencia) han sido habituales durante décadas las grandes plantaciones de tabaco, sustituidas durante mucho tiempo por tabaco de otras zonas, Extremadura especialmente, ya que con ello se conseguía evitar el riesgo de que las granizadas, habituales en la zona, dañaran la hoja de la planta y por lo tanto la cosecha del año.

De manera habitual, el caliqueño es un cigarro de unos 10 cm de largo con un acabado bastante llamativo por la irregularidad, rugosidad y el grosor de los nervios de la hoja, al contrario que los demás cigarros, que presentan un acabado liso y limpio. El motivo de este aspecto tosco es debido a la adaptación experimentada por la planta de tabaco al crecer bajo unas condiciones climáticas que no son las propias de esta especie.

Otras de las características técnicas de ese cigarro es que se trata de un cigarro totalmente seco, a diferencia de aquellos puros de América Central y Caribe, que llevan cierto grado de humedad. Son puros naturales, sin ningún tipo de aditivo.

Su fuerte aroma y su sabor peculiar se asocian a partidas de truc o dominó jugadas en los casinos valencianos durante décadas o a partidas de pilota en los Trinquets (Trinquetes de pelota). Aún en el día de hoy, si se entra en estos lugares, el aroma permanece en la imaginación de algunos, principalmente los más mayores. Aunque la prohibición de fumar en estos espacios y la crisis los han dejado casi como un recuerdo de otra época, todavía hay industrias que los fabrican. 

Los puros caliqueños, un producto valenciano por excelencia, tratan de seguir haciéndose un hueco en un mercado marcado por las prohibiciones y que cuenta con el añadido de la crisis, aspecto común a cualquier sector, como un nuevo obstáculo al que hacer frente. Aunque hoy en día ya se pueden adquirir de forma legal en los Estancos.

La historia del caliqueño tiene unas diez décadas de vida e industrias como las de Chella o Torrent, que son ejemplos cada vez menos numerosos de un sector especial, que pasó por mejores días cuando fumar, para bien o para mal, era una cosa diferente.

Aún hoy, sin embargo, y fuera de estas industrias, aún saltan a la luz noticias de incautaciones de puros caliqueños ilegales: “La Guardia Civil se incautó de 14.781 puros transportados en ocho cajas de cartón en el interior del maletero de un vehículo que circulaba por el término de Canals”. 

El proceso de secado, completamente artesanal, que incluye fases como el desvene y selección de hojas o la fermentación forzosa (una especie de ‘adobo’) en cubas y la labor de las torcedoras (las mujeres) a la hora de confeccionarlos. Un proceso de aprendizaje nada fácil. Hacen falta al menos tres o cuatro meses para llegar al nivel de las trabajadoras, que pueden confeccionar entre 1.000 y 1.200 caliqueños en una jornada de ocho horas. 

Los que los comercializan legalmente en estancos, los conservan en unas cámaras acondicionadas para que consigan su punto justo de sabor, los clandestinos, ya se las arreglan para que obtengan el secado adecuado al calor de la lumbre o en estufas especiales. 

Así se obtiene un puro económico. Cincuenta céntimos cuesta un caliqueño normal legal y 0,20 céntimos de contrabando, lo cual no significa que sea malo, ni mucho menos. 

Los consumidores actuales, no son jóvenes precisamente, son hombres de 50 años para arriba. Muchos de ellos con las manos marcadas de trabajar en el campo. Los jóvenes no optan por estos sabores fuertes y peculiares.

A algunos de estos mayores se les ve que les falta algo cuando entran en los casinos o en algunos históricos bares a jugar “la partideta”. Nos cuentan: “Las normas son las normas, pero lo echamos a faltar, no sólo yo, sino muchos. Respeto a todo el mundo, pero aquí solo venía gente que, o bien fumaba, o no le molestaba el olor del caliqueño”.

Antes fumar estaba considerado un placer, hoy está mal visto. Ahora eres casi un apestado si fumas. Y yo ahí no me voy a meter.